Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Alliance Française i Fredericia

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Alliance Française.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

Stk. 3. Foreningen er en selvstændig del af den verdensomspændende organisation Alliance Française.

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fransk sprog og kultur, primært i Fredericia og omegn.

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver med interesse i foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes ved e-mail eller brev med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der på dagen for generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget for det kommende år v/kassereren
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter
 5. Valg af revisor og suppleant
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode forskudt, således at halvdelen er på valg hvert år.

I 2015 vælges halvdelen for en étårig periode.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før, den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 • 6. Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på fra 3 til 6 medlemmer valgt iht. §4 stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsam-lingens beslutninger.

Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Ved indtrædelse af suppleanter kan bestyrelsen nykonstituere sig.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske om det over for formanden.. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den/de på generalforsamlingen valgt(e) revisor(er).

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét yderligere bestyrelses-medlem. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændrings-forslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. marts 2008.

Stk. 2. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015

Hits: 741